SỨ MỆNH

24-01-2018

- Tạo lập và bảo vệ các giá trị đầu tư bền vững cho các chủ sở hữu và đối tác dựa trên sự: Minh bạch về tài chính, chuyên nghiệp về tổ chức và công nghệ sản xuất.
- Hài hòa những lợi ích của đối tác, khách hàng, người lao động dựa trên phương châm điều hành trung thực và công bằng.
- Bảo vệ môi trường trong tất cả các công đoạn sản xuất và kinh doanh. Chúng tôi thực hiện sứ mệnh bảo vệ môi trường bằng các cam kết:
+ Hiểu rõ các vấn đề về môi trường và chia sẻ thông tin với cộng sự của chúng tôi.
+ Phát triển các giải pháp hiệu quả để đưa ra các thay đổi nhằm bảo vệ môi trường.

- Tạo lập và bảo vệ các giá trị đầu tư bền vững cho các chủ sở hữu và đối tác dựa trên sự: Minh bạch về tài chính, chuyên nghiệp về tổ chức và công nghệ sản xuất.
- Hài hòa những lợi ích của đối tác, khách hàng, người lao động dựa trên phương châm điều hành trung thực và công bằng.
- Bảo vệ môi trường trong tất cả các công đoạn sản xuất và kinh doanh. Chúng tôi thực hiện sứ mệnh bảo vệ môi trường bằng các cam kết:
+ Hiểu rõ các vấn đề về môi trường và chia sẻ thông tin với cộng sự của chúng tôi.
+ Phát triển các giải pháp hiệu quả để đưa ra các thay đổi nhằm bảo vệ môi trường.

Tin tức khác

  Giới thiệu

  TẦM NHÌN

  GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  CAM KẾT CHÂT LƯỢNG